विभाग व योजना

MSRLM

माहिती


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व्यवस्थापन कक्ष वसई
अ.क्र विभागाचा परिचय
1 विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व्यवस्थापन कक्ष वसई
2 विभागाचे कार्य महिला स्वयं सहाय्यता समुह स्थापन करणे
3 विभागातील कर्मचारी संवर्ग निहाय माहिती अ.क्र पदनाम संवर्ग


1 तालुका अभियान व्यवस्थापक अनु : जमाती


2 तालुका व्यवस्थापक – क्षमता बांधणी खुलाप्रवर्ग


3 तालुका व्यवस्थापक – उपजिवीका खुलाप्रवर्ग


4 प्रभाग समन्वयक – उपलाट विभुक्तभ.ज.


5 प्रभाग समन्वयक – वसई अनु : जाती


6 प्रभाग समन्वयक – कुर्झे अनु : जमाती


7 संगणक सहाय्यक अनु : जमाती
4 विभाग प्रमुखाचे पदनाम तालुका अभियान व्यवस्थापक
5 विभागाचा दुरध्वणी क्रमांक
6 विभागाचा ई-मेल आयडी vasai.bdo1@gmail.com