ग्रामपंचायत

समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नांव समाविष्ट महसुल गांव
सकवार सकवार
मेढे कळंभोण, वडघर, मेढे अंबोडे
आडणे आडणे, भिनार
सायवन सायवन
शिरवली शिरवली
टोकरे टोकरे , खैरपाडा
खार्डी डोलीव , ख्खार्डी
खानिवडे खानिवडे, चिमणे, हेदवडे, भालिवली
भाताणे भाताणे नवसई
शिवणसई शिवणसई
उसगाव उसगाव
पारोळ पारोळ
माजिवली माजिवली, देपिवली
करंजोण करंजोण
तिल्हेर तिल्हेर
पोमण पोमण, शिलोत्तर, मोरी, सारजामोरी
नागले नागले
चंद्रपाडा चंद्रपाडा
अर्नाळा अर्नाळा, मुक्ककामपाडा, पाटीलगांव
टेंभी टेंभी, कोल्हापूर
अर्नाळा किल्ला अर्नाळा किल्ला अर्नाळा
सत्पाळा सत्पाळा
कळंब कळंब
रानगांव रानगांव
वासळई वासळई
तरखड तरखड, आक्टण
खोचिवडे खोचिवडे
पाली पाली
पाणजू पाणजू
मालजीपाडा मालजीपाडा
टिवरी टिवरी