कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती ,वसई

अ. क्र. अधिकारी नाव पद कार्यालय नाव भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.बी.एन.जगताप गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती वसई --
2 डॉ. राजेश अशोकराव जोगदंड सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती वसई ९९६७२९६६७४ --
3 श्रीम. मा.चे. तांडेल प्र.गट शिक्षण अधिकारी शिक्षण विभाग पंचायत समिती वसई 8007075366 --
4 श्रीम. मालती कुशल चव्हाण बा.वि.प्र.अ.प्रकल्प-2 वसई ए.बा.वि.प्रकल्प अधिकारी वसई 9923696599 --
5 श्रीम. धनश्री मोहनराव साळुंखे बा.वि.प्र.अ.प्रकल्प-1 वसई ए.बा.वि.प्रकल्प अधिकारी वसई 8888497710 --
6 श्री. पी.सी. राठोड उप विभागीय अभियंता पाटबंधारे पंचायत समिती वसई 9423395382 --
7 श्री. पी.एस. कुलकर्णी उप विभागीय अभियंता पाणी पुरवठा पंचायत समिती वसई 9766234571 --
8 डॉ. पी.जी.चव्हाण पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार ) पंचायत समिती वसई 9209808002 --
9 श्री. बाळासाहेब जाधव तालुका आरोग्य अधिकारी पंचायत समिती वसई 9224170247 --
10 श्री. एस.एल.इंगळे वि.अ.ग्रामपंचायत पंचायत समिती वसई 9011385174 --
11 श्री. आदित्य जगदिश राउळ कृषि अधिकारी विघयो कृषि विभाग 9049497339 --
12 श्री .हर्षवर्धन भगवन भगत कृषि अधिकारी जनरल कृषि विभाग 9890432157 --
13 श्री. एस.एल.पाटील विस्तार अधिकारी कृषि कृषि विभाग 8698733982 --
14 श्री. ए.डी.नाईक आरोग्य पर्यवेक्षक आरोंग्य विभाग 750735522 --
15 श्री. एस.आर.पाटील आरोग्य सहाय्यक आरोग्य विभाग 9975505988 --
16 श्री. एन.आर.जाधव सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पशु.वौ.द.आगाशी 9049738433 --
17 श्री. एस.एल.पवार सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पशु.वौ. द.कामण 9226916827 --
18 श्री. डी.एन.वक्ते सहाय्यक विस्तार अधिकारी पशु.वौ. द.चंदनसार 9881323022 --
19 श्री. जे.एस.जाधव सहाय्यक विस्तार अधिकारी पशु.वौ. द.शिवणसई 73877312905 --
20 श्री. भाऊ महादु शेलार सहाय्यक विस्तार अधिकारी पशु.वौ. भाताणे -- --
21 श्री. वि.भा.पलघडमल सहाय्यक विस्तार अधिकारी मुख्यालय पंचायत समिती वसई 9422666092 --
22 श्री. बि.वाय.देशमुख सहाय्यक विस्तार अधिकारी मुख्यालय पंचायत समिती वसई 9224463969 --
23 श्री. एम.पी. पाटील सहाय्यक विस्तार अधिकारी मुख्यालय पंचायत समिती वसई 7843084377 --
24 श्री. ए. एच. जाधव सहाय्यक विस्तार अधिकारी मुख्यालय पंचायत समिती वसई 9209405369 --
25 श्री. व्ही. एन. पाटील सहाय्यक विस्तार अधिकारी पशु. वै. द. सायवन 9637440396 --
26 श्री. ए. डी. भगत सहाय्यक विस्तार अधिकारी पशु. वै. द. पेल्हार -- --
27 श्री. जे . व्ही . पाटील उप अभियंता बांधकाम पंचायत समिती वसई 9892211154
28 टेस्ट2 गट विकास अधिकारी (उ.श्रे.) टेस्ट -